Intersteno jednalo v Bordeaux

Světová federace Intersteno se podle stanov schází každý rok, aby projednala vše, co je pro její zdárný chod potřebné. V lichých letech se takové setkání včetně plenární schůze samozřejmě koná v rámci kongresu Intersteno a v sudých se členové výboru, zástupci jednotlivých zemí i členové světové jury a vědecké komise schází ve členských státech. Letos po dlouhém covidovém odkladu se všichni setkali v Bordeaux, kde už ostatně toto setkání mělo proběhnout v roce 2020 … Českou republiku zastupovali Helena Zaviačičová a Jonáš Vala.

Jako první bylo na programu zasedání jury, která měla velmi bohatou agendu na projednání. Návrhy na změny pravidel posílají členské země s předstihem, prezidentka jury paní Georgette Sante z Belgie je rozešle vedoucím jury jednotlivých disciplín a na místě se pak diskutují a (ne)schvalují.

Největším přínosem letošního jednání jury je bezesporu vyjasnění počítání chyb v soutěži opis textu (TP = Text Production) a audiotranscription (AT). Tato pravidla byla až dosud zvyková a jejich znění se předávalo pouze ústně, což přinášelo nedorozumění, nesrovnalosti a mnohdy i nejednotné hodnocení v rámci jednotlivých jazykových skupin či hodnotitelů.

Nově oproti dosavadnímu zvyku se bude hodnocení zpřísňovat. Dosud se počítala jedna chyba v každém slově, resp. od mezerníku po mezerník, tedy včetně interpunkce. Na mistrovství světa v Katowicích budou chyby hodnoceny s tímto zpřísněním:

  1. interpunkce za slovem se počítá jako samostatná jednotka; je-li tedy chyba ve slově i v interpunkčním znaménku za ním, jsou to celkem chyby dvě
  2. pokud je v rámci jednoho slova více chyb a je mezi nimi 10 a více správných úhozů, počítá se také za více chyb (příklad: místo správného slova nenahraditelný napíše soutěžící vynahraditelná, jedná se o dvě chyby

Z dalších schválených zásad počítání chyb stojí za zmínku tato: chyba kontextuální se počítá za jednu chybu, i když může postihnout více slov. Příklad: správné znění „členské státy uznávají“ – nesprávné znění: „členský stát uznává“ = 1 chyba, nikoli 3; podobně změna interpunkce: místo tečky je čárka, automaticky potom ve Wordu příští písmenko místo velkého je malé = 1 chyba místo technicky vzato dvou chyb, neboť záležitost postihuje dvě slova.

Na písemném zpracování pravidel se podílely Helena Zaviačičová (leader pro TP) a Francesca Marchionne (leader pro AT) s Jonášem Valou (zástupce soutěžících).

V jury, ve vědecké komisi i na Council meetingu (nejvyšší orgán Intersteno mezi plenárními schůzemi) byl diskutován chorvatský návrh rozdělit v soutěži opis textu výsledkové listiny podle pohlaví. Návrh byl podpořen studií, kterou zpracovala v rámci své školy zástupkyně Chorvatska Andrea Wawrzynek. Tato studie podle autorky prokázala, že muži jsou pro psaní na klávesnici vybaveni lépe než ženy. Naopak Danny Devriendt zmínil jinou studii, v jejímž rámci bylo prokázáno, že ženy naopak lépe a rychleji čtou, jsou pozornější. Tento návrh byl jednomyslně ve vědecké komisi i v jury zamítnut, stejně tak posléze Council tento návrh neschválil. Italský návrh doplnit dosavadní znění pravidel ve verzi „on“ na „on/ona“ byl modifikován na „oni – soutěžící“.

Jury diskutovala také návrh italské národní skupiny, aby se nepočítaly do hrubého výkonu v opisu textu úhozy, ale znaky. Tento návrh také nebyl přijat, protože mezi jednotlivými jazyky jsou velké rozdíly – například němčina píše podstatná jména velkými písmeny, polština má velké množství znaků s diakritikou, které se píší dvěma nebo více úhozy, také v češtině nebo slovenštině máme znaky za více úhozů (typicky Č, Ž, Š, ď, ň, ť apod.). Nadále bude probíhat výpočet podle skutečných úhozů, každá národní skupina je zodpovědná za tabulku počtu úhozů za jednotlivé znaky.

Pro soutěž v korektuře textu (TC = text correction) byly schváleny čtyři nové typy korektur:

  1. zpětné provedení korektury (tzv. undo correction) – například zrušit podtržení, tučné písmo, odstavec apod.
  2. text napsaný verzálkami
  3. text napsaný kapitálkami
  4. dvojité podtržení

Soutěž wordprocessing: pravidla se dlouhá léta neměnila. V posledních letech docházelo u nejlepších soutěžících v kategorii praktiků ke shodnosti počtu bodů, bylo velmi obtížné odlišit, který soutěžící je lepší a zadání zpracoval profesionálněji, často nebyl rozdíl žádný nebo jen půl procenta bodů. Belgická národní skupina navrhla rozdělit zadání na dvě části. První – zhruba v dosavadním rozsahu i obsahu – by tvořila 80 % zadání, druhá „profesionální“ by tvořila 20 % zadání a zahrnovala by nejnáročnější úkoly typu maker nebo skriptů. Soutěžící, který zvládne „jen“ základní část, tedy dosáhne maximálně 80 % bodů, jen ti, kteří se pustí do profesionální nadstavby, mohou získat další body. Toto zadání bylo schváleno, Danny Devriendt dá k dispozici zadání, které představí soutěžícím typy zadání v profesionální nadstavbě, aby mohli zaměřit svou přípravu správným směrem.

Internetová soutěž: Byly schváleny přesné termíny konání této soutěže. Na základě připomínek z minulých let byla soutěž rozšířena na 6 týdnů, aby soutěžící, kteří píší ve všech 17 jazycích, měli dostatek času. Registrace budou spuštěny v polovině února, samotná soutěž pak bude probíhat od pondělka 18. března do středy 24. dubna 2024. Dosud se národním skupinám posílaly papírové certifikáty pro úspěšné soutěžící. Zde byla schválena změna – prezidentka jury rozešle národním skupinám nebo školám (zjistí, zda je technicky možné generovat certifikáty podle škol) PDF-verze certifikátů a ve školách si již tyto diplomy budou učitelé tisknout sami. Pro tento účel vznikne nový, barevně nenáročný návrh. Pro japonské soutěžící, kteří si přejí přát ve svém mateřském jazyce ve znacích kana-kanji, byl zvýšen dosavadní koeficient pro přepočet na úhozy z hodnoty 2,26 na hodnotu 2,95 na základě průkazné studie, kterou provedli prof. Takahiro Sumino.

Jaroslav Zaviačič korespondenčně inicioval v rámci vědecké komise průzkum v parlamentech, jakým způsobem kde zpracovávají mluvené slovo. Eero Vouiltanen byl pověřen zpracováním otázek do tohoto průzkumu, česká skupina pak zformulováním otázek týkajících se právě zpracování mluveného slova v souvislosti s klávesnicovou gramotností.

Jonáš Vala v brilantní angličtině prezentoval na Councilu komplexní systém pro správu i vyhodnocení souborů. V jury i na Councilu bylo schváleno, že pro MS v Katowicích bude tento systém managementu souborů ZAV-JURY využit. Systém zajišťuje nejen profesionální sbírání souborů od soutěžících i distribuci soutěžních souborů směrem k nim (korektura textu, audiotranscription), ale také vyhodnocení soutěží v opisu textu, v korektuře textu, audiotranscription, speech capturing a real time competition. Kterýkoli z vedoucích jednotlivých soutěží může samozřejmě využít také následné vyhodnocení, neboť systém připraví soutěžní soubory již přímo k revizím, které provádějí národními skupinami stanovení proškolení odborníci pro jednotlivé soutěžní jazyky.

V prosinci 2023 se opět uskuteční oblíbená soutěž ZAV-100, podrobnosti k termínům budou rozeslány pomocí e-flash Intersteno.

Příští mistrovství světa se uskuteční ve dnech 13.–18. července 2024 v moderním kongresovém centru v polských Katowicích. To je pro české i slovenské soutěžící velká výhoda, protože dojezdová vzdálenost je krátká a tím i dopravní náklady velmi příznivé. Organizátoři představili jak místo konání, tak také možnosti ubytování i dopravy. Povinný kongresový poplatek a startovné se oproti Maastrichtu zvyšovat nebudou. Organizátoři doufají, že se počet účastníků opět zvýší na dřívější počty, a to samozřejmě nejen z ekonomických důvodů, ale i společenských a soutěžních. Minulý šampionát v Maastrichtu proběhl ještě v doznívající covidové epidemii, kdy do Evropy ještě nemohli cestovat lidé z Asie a vše bylo ještě dost paralyzované.

Setkání mezi kongresy, podobné tomu právě proběhnuvšímu v Bordeaux, proběhne v polovině září roku 2025 v argentinské Cordobě, kam všechny pozval zástupce Argentiny Víctor González.

V rámci zahájení si účastníci prohlédli z plavby lodí nábřeží řeky Garrony, které je chráněným dědictvím UNESCO. Na závěr společně navštívili vinařský kraj Saint-Émilion, který je taktéž pod ochranou UNESCO, a samozřejmě ochutnali skvělá francouzská vína, s nimiž si připíjeli na úspěch příštího světového šampionátu v Katowicích.