Navigačné menu

Pravidlá a podklady k tréningu

Najstaršia súťažná disciplína, v ktorej je cieľom s čo najmenším počtom chýb a bez prekročenia percentuálneho limitu chýb odpísať čo najviac textu z predlohy do počítača.

Ako dlho disciplína trvá?

Táto disciplína trvá na každej súťaži iný čas. Na väčšine súťaží trvá odpis 10 minút, a to buď z obrazovky, alebo z papierovej predlohy. Na pohárových súťažiach sú tri 10-minútové opisy: s penalizáciou 10 z obrazovky, s penalizáciou 50 z papiera a s penalizáciou 100 z obrazovky. Na žiackych majstrovstvách v spracovaní textu trvá táto súťaž 10 minút s penalizáciou 50 úderov z papierovej predlohy. Na majstrovstvách sveta Intersteno trvá písanie textu 30 minút z papierovej predlohy.

Ako sa disciplína hodnotí?

Najprv sa spočítajú hrubé údery, t. j. údery za napísaný text. Pre každý znak sa počíta jeden úder, pre veľké písmená dva údery a v niektorých jazykoch sa pridávajú údery pre diakritiku (mŕtvy kláves mäkčeň a dĺžeň, typicky v slovenčine ó = 2 údery, ď = 3 údery, Č = 4 údery). Potom sa vyhodnocuje počet chýb, t. j. preklepov, vynechaných pasáží, zamenených slov, nadbytočných slov, odlišných koncoviek, rozdelené slovo, iné slovo. Počet chýb sa vynásobí penalizáciou a táto hodnota sa odpočíta od hrubých úderov, čím sa získajú čisté údery, ktoré predstavujú konečný výsledok súťažiaceho a určujú jeho poradie v listine. Niekedy sa čisté údery prepočítavajú aj na čisté údery za minútu. Aby bol pretekár zaradený do výsledkovej listiny, nesmie prekročiť percento povolených chýb, ktoré sa líši od súťaže k súťaži, napríklad podľa veku. Na majstrovstvách sveta musí byť na zaradenie do zoznamu splnená aj minimálna hrubá rýchlosť.

V akom programe sa píše?

Na Majstrovstvách SR SIP v spracovaní textu,  a Majstrovstvách sveta pracujeme v programe Word, na ostatných súťažiach používame na tvorbu odpisov prostredie ZAV, vrátane odpisov z papierovej predlohy.

Ako sa na disciplínu prípraviť?

Zlepšenie odpisu textu sa ponúka na hodinách ZAV od cvičenia 1200, kde žiaci prechádzajú štyrmi fázami tréningu, ktoré vedú k zvýšeniu rýchlosti a presnosti písania. Minútové, dvojminútové alebo skúšobné odpisy v ZAV tiež dobre slúžia na precvičovanie. Intenzívnu prípravu potom ponúkajú tréningové sústredenia, ktoré by sa mali konať pred majstrovstvami. Samozrejme, môžete si vyskúšať aj papierové odpisy z minulých súťaží, ktorých texty sú uverejnené nižšie.

Ako môžem ako učiteľ súťaž vyhodnotiť?

Učitelia so zavedenou výučbou ZAV majú prístup k hodnotiacemu portálu ZAV-JURY, ktorý sa používa na všetkých národných súťažiach a majstrovstvách sveta.

Archívne zadania

Obľúbená disciplína, ktorá patrí k technickejším a šancu tu majú aj pretekári, ktorí nedosahujú vysoké výkony v odpisoch. Cieľom je vykonať opravy textu v hotovom dokumente podľa papierovej predlohy s vyznačenými opravami, ktoré treba vykonať. Tie sa vyznačujú pomocou korektorských značiek. V úlohe môžeme vidieť rôzne typy korektúr: nastavenie tučného písma, kurzívy, podčiarknutia, vloženie alebo odstránenie slov, presunutie celej časti textu, vytvorenie odseku a ďalšie.

Ako disciplína prebieha?

Súťažiaci dostane dokument programu Word s textom a súčasne s tým papierovú predlohu s tým istým textom, ale s vyznačenými úpravami, ktoré súťažiaci vykoná v dokumente na počítači. Súťažiaci má na splnenie úlohy časový limit 10 minút a cieľom je zapracovať čo najviac zmien s čo najväčšou presnosťou. Po uplynutí tohto času súťažiaci označí piatimi znakmi ENTER, kde dokončil korekcie.

Ako sa súťaž hodnotí?

Za každú správnu opravu sa pripočíta 100 bodov. Za nesprávnu alebo vynechanú opravu sa v prípade majstrovstiev stredných škôl odpočíta 250 bodov a majstrovstiev sveta 500 bodov. Na zaradenie do výsledkovej listiny je potrebné vykonať minimálne 60 opráv.

Ako sa na disciplínu pripraviť?

Aby ste mohli efektívne vykonávať opravy, musíte vedieť používať rýchle metódy úprav textu, ako je napríklad používanie klávesových skratiek na úpravu textu. Najpokročilejší súťažiaci potom využívajú rôzne makrá, ktoré tento proces ešte urýchľujú. Na precvičenie odporúčame použiť zadania z predchádzajúcich rokov uverejnené nižšie.

Je možné korektúru automaticky vyhodnotiť?

Učiteľom zo škôl so zavedenou výučbou ZAV zdarma sprístupňujeme vyhodnocovací software ZAV – JURY, ktorý sa využíva na všetkých celoštátnych súťažiach aj na majstrovstvách sveta.

Moderná a veľmi užitočná disciplína, ktorú možno využiť v praxi. Prepisujete zvukovú nahrávku diktovanú konštantnou rýchlosťou, ktorej rýchlosť si môžete sami nastaviť vo vhodnom prehrávači.

Ako súťaž prebieha?

Súťažiaci dostanú 24 hodín pred súťažou tréningovú minútu, ktorá sa diktuje rovnakým tempom ako ostrý diktát súťaže. Súťažiaci si pomocou cvičnej minúty vyskúša, aká rýchlosť prepisu mu vyhovuje, a túto rýchlosť nastaví v mediálnom prehrávači . Ostrý súťažný diktát sa potom rozdá počas súťaže a prepisuje sa 10 minút. Hodnotí sa rovnako ako odpis textu, t. j. cieľom je prepísať čo najväčšiu časť textu s čo najväčšou presnosťou. Za chybu sa udeľuje trest 50 úderov. Pozornosť treba venovať aj interpunkcii, ktorá sa tiež hodnotí.

V akom mediálnom prehrávači si možno diktát spomaliť?

Na tento účel odporúčame voľne dostupný prehrávač Express Scribe, ktorý ponúka možnosť spomalenia nahrávky na požadovanú rýchlosť vrátane možnosti rýchleho vracania k nahrávke, ak súťažiacemu niečo „ujde“. Podrobný popis používania programu nájdete v tomto článku.

Pri odpisoch dosahujem rýchlosť približne 250-300 úderov. Je táto disciplína pre mňa?

Áno, je! Na rozdiel od diktátov, ako je záznam hovoreného slova (CBA) a záznam v reálnom čase (RTC), tento diktát nie je zrýchlený a píšete konštantnou rýchlosťou podľa vlastného výberu.

Archivní zadání

Technická disciplína testuje profesionálne ovládanie textového editora Word. Súťažiaci vykonávajú úpravy v nenaformátovanom a naformátovanom texte a používajú nástroje na hromadnú korešpondenciu pri tvorbe listov, obálok, štítkov a adresárov.

Ako disciplína prebieha?

Pravidlá tejto disciplíny sa na každej súťaži mierne líšia. Súťažiaci dostanú zdrojové súbory do počítača a potom zadanie v papierovej forme. Zvyčajne je niekoľko minút na preštudovanie zadania bez toho, aby mohli pracovať s počítačom. Po uplynutí určitého času začnú súťažiaci pracovať. Úlohy sú veľmi rôznorodé: formátovanie textu, vkladanie zoznamov s odrážkami a číslovaných zoznamov, formátovanie štýlov, generovanie obsahu, vkladanie obrázkov a tabuliek, používanie obrazcov. Neoddeliteľnou súčasťou je práca s nástrojom na hromadnú korešpondenciu. Celá disciplína môže trvať až dve hodiny.

Ako sa disciplína hodnotí?

Súťažné práce sa opravujú ručne a vyplnené úlohy sa bodujú. Vyhráva súťažiaci s najvyšším počtom bodov. Na zaradenie do výsledkov je zvyčajne potrebné splniť bodový limit (zvyčajne 50 % z maximálneho počtu bodov).

Ako sa na disciplínu pripraviť?

Zoznámte sa s úlohami z predchádzajúcich rokov, ktoré si môžete precvičiť doma. Pri vypracovávaní úloh je veľmi dôležitá presnosť a zručnosť, aby ste text rýchlo a efektívne naformátovali. Nižšie uverejňujeme aj vyriešené úlohy na spracovanie textu od skúseného učiteľa a súťažiaceho Ing. Petra Haisa.

Rovnako ako odpis textu je najstaršou disciplínou, ktorá má svoje korene koncom 19. storočia v podobe grafického stenografického písma. Súťažiaci píšu podľa centrálne prehrávaného diktátu, ktorého rýchlosť sa zvyšuje každou minútou. Cieľom je zaznamenať čo najviac minút pri zachovaní čo najvyššej presnosti.

Ako disciplína prebieha?

Najprv sa prehrá cvičná minúta, aby sa skontrolovali podmienky v súťažnej miestnosti (hlasitosť, okolitý hluk atď.). Potom nasleduje samotný súťažný diktát, ktorý je rozdelený na tri časti: C-B-A. Medzi jednotlivými časťami je 5-sekundová prestávka. Súťažiaci píšu tak dlho, ako dokážu zachytiť diktovaný text. Keď už nie sú schopní pokračovať v písaní, nasleduje čas na „prevod“, počas ktorého môžu súťažiaci z textu odstrániť preklepy a môžu doplniť slová, ktoré nestihli zaznamenať, ale pamätajú si ich. Súťažiaci môžu počas písania používať aj svoje skratky a do úplného textu ich previesť až v čase prevodu. Posudzuje sa odovzdaný text, ktorý by sa mal čo najviac približovať pôvodnému nadiktovanému textu.

Ako sa disciplína hodnotí?

Hlavným kritériom úspechu je počet dosiahnutých minút pri dodržaní limitu trestných bodov. Trestné body sa udeľujú za každú chybu. Za preklepy, nesprávne koncovky a chyby, ktoré nemenia obsah správy, sa počíta 1 trestný bod, v prípade vynechania slova alebo nahradenia slova s iným významom sa počítajú 4 trestné body (každé ďalšie vynechané slovo v poradí po prvom vynechanom slove je však už penalizované len 1 trestným bodom). Za každú minútu je povolený určitý počet trestných bodov. Vyhráva súťažiaci s najvyšším počtom minút a najmenším počtom trestných bodov. Aby sa diktát započítal do výsledkovej listiny, musia byť zachytené aspoň prvé 3 minúty diktátu.

 • 1.–3. minuta: 24 trestných bodov
 • 2.–4. minuta: 26 trestných bodov
 • 3.–5. minuta: 28 trestných bodov
 • 4.–6. minuta: 30 trestných bodov
 • 5.–7. minuta: 32 trestných bodov
 • 6.–8. minuta: 35 trestných bodov
 • 7.–9. minuta: 38 trestných bodov
 • 8.–10. minuta: 41 trestných bodov
 • 9.–11. minuta: 44 trestných bodov
 • 10.–12. minuta: 47 trestných bodov
 • 11.–13. minuta: 51 trestných bodov
 • 12.–14. minuta: 54 trestných bodov
 • 13.–15. minuta: 57 trestných bodov

Ako sa na disciplínu pripraviť?

Na rozdiel od súťaže Audiotranskripcia, ktorú zvládne veľký počet súťažiacich, si nahrávanie hovoreného slova už vyžaduje vysokú rýchlosť písania (400 úderov kláves za minútu). Odporúčame precvičiť si diktáty z predchádzajúcich rokov, napríklad aj ich spomalenie pomocou programu Express Scribe a zamerať sa na 3 minúty.

Podobná súťaž ako pri nahrávaní hovoreného slova, s tým rozdielom, že súťažiaci po skončení diktovania (keď už nemajú čas na nahrávanie) nesmú v dokumente robiť žiadne úpravy a súťažný príspevok priamo odošlú.

Ako disciplína prebieha?

Diktát má celkom 10 minút a každou minútou sa zrýchľuje.

Ako sa disciplína hodnotí?

Hodnotí sa rovnakým spôsobom ako nahrávka hovoreného slova (CBA) s tým rozdielom, že každá chyba má hodnotu 1 trestného bodu. Z toho vyplýva upravená tabuľka povolených trestných bodov za minútu:

 • 1.–3. minuta: 16 trestných bodov
 • 2.–4. minuta: 17 trestných bodov
 • 3.–5. minuta: 18 trestných bodov
 • 4.–6. minuta: 19 trestných bodov
 • 5.–7. minuta: 20 trestných bodov
 • 6.–8. minuta: 21 trestných bodov
 • 7.–9. minuta: 22 trestných bodov
 • 8.–10. minuta: 23 trestných bodov

Ako sa na disciplínu pripraviť?

Táto disciplína je jednou z najnáročnejších a vyžaduje si vysokú rýchlosť a presnosť písania. Poslúži komplexný tréning v odpisovaní textu a súťažiach v diktovaní.

Disciplína spájajúca zručnosť rýchleho písania a vynikajúcu prácu s materinským jazykom. Text sa diktuje narastajúcou rýchlosťou, začína sa hlavným nadpisom a potom sa rozdelí na päť odsekov s podnadpismi. Cieľom je doslovne zaznamenať nadpis a podnadpisy a skrátiť text odsekov na polovicu slov, pričom sa zachová podstata textu.

Ako disciplina prebieha?

Tak ako pri iných diktovacích súťažiach, aj tu sa najprv začína cvičnou minútou. Pred samotným diktátom dostanú súťažiaci počet slov povolený v každej z piatich častí diktátu. Potom nasleduje súťažný text, ktorý má hlavný nadpis, ktorý musí byť zachytený doslovne. Potom sa diktuje päť častí diktátu, z ktorých každá má podnadpis, ktorý musí byť tiež doslovne zaznamenaný. Diktát sa každou minútou zrýchľuje a posledná časť sa diktuje veľmi vysokou rýchlosťou. Potom nasleduje samotná práca súťažiacich, keď diktovaný text skracujú na maximálny povolený počet slov. Cieľom je zachovať hlavné myšlienky textu – vykonať výťah z textu. Odovzdaná súťažná práca musí byť napísaná v súvislých vetách, súťažiaci nesmú predkladať len odrážky.

Ako sa disciplína hodnotí?

Počet zachovaných kľúčových myšlienok textu sa hodnotí podľa vzorového protokolu. Maximálne je možné získať 100 bodov. Za nepresne napísané nadpisy a za prekročenie povoleného počtu slov v jednotlivých častiach textu sa body odpočítajú.