Navigačné menu

Zborovňa pre učiteľov

Vážení a milí kolegovia,

Uvažujete o zavedení programu ZAV do vašej školy? Tu sme pre vás pripravili často kladené otázky o zavádzaní a vyučovaní klávesnice s programovanou výučbou ZAV.

Ak už ZAV na svojej škole používate, informácie o metodike vyučovania a najnovšie oznámenia metodického oddelenia nájdete na portáli pre učiteľov ZavManag.

Zistiť viac

Najčastejšie sa nás pýtate

Každý študent má v systéme ZAV vytvorený používateľský profil, do ktorého dostane od učiteľa na prvej hodine prihlasovacie meno a heslo. Po prihlásení na študentskom portáli student.www.zav.cz má prístup k verzii školského písania zodpovedajúcej jeho veku. Hoci žiak prechádza cvičeniami samostatne a vlastným tempom, úloha učiteľa je pri výučbe nezastupiteľná.

Počas úvodných hodín učiteľ oboznámi žiakov s možnosťami programovaného učenia a spolu so žiakmi vykoná niekoľko prvých cvičení, aby sa vyhli najčastejším chybám. Na ďalších hodinách učiteľ dohliada na postup žiakov na hodine, kontroluje dodržiavanie prstokladu a či sa počas hodiny pozerajú len na obrazovku (nie na svoje prsty). Učiteľ odpovedá na otázky žiakov v prípade nejasností v zadaní alebo pri hodnotení cvičenia. Okrem toho môže učiteľ kolektívne zadať triede vykonať automaticky vyhodnotenú klasifikáciu, štvrťročnú skúšku alebo zvýšiť sústredenosť pestrosťou zadania – zadaním niekoľkominútovej hry Hubár, niekoľkými pokusmi v jedno- alebo dvojminútových intervaloch, zadaním automaticky vyhodnoteného odpisu cvičenia atď.

Učiteľ z portálu manag.www.zav.cz sleduje žiakov (napr. pre konkrétnu triedu si môže pozrieť aktuálny stav jednotlivých základných zostáv pre výučbu písania – pre ZŠ – ZAVčíkovanie).

Tak ako majú žiaci prihlasovacie údaje do žiackeho portálu, dostáva každý učiteľ svoje prihlasovacie údaje do učiteľského portálu manag.www.zav.cz z centrálneho metodického pracoviska.

Umožňuje učiteľom hromadne alebo individuálne pridávať nových študentov do výučby, sledovať ich pokrok, sprístupňovať domáce učenie, nominovať študentov na prístup k iným súborom cvičení (napríklad súťaž alebo klasifikácia), komunikovať so študentmi – posielať im správy. Všetky tabuľky so správami možno exportovať do programu Excel.

Dôležitú úlohu v komunikácii medzi ústredným metodickým pracoviskom a učiteľmi zohráva aj učiteľský portál manag.www.zav.cz, kde metodické pracovisko ZAV zverejňuje aktuálne informácie o výučbe a súťažiach priamo na učiteľskom portáli na úvodnej stránke Vitajte.

Počas hodiny ZAV sa odporúča mať otvorený portál pre učiteľov, aby videli priebeh aktuálnej hodiny, aby učiteľ okamžite vedel, kto pracuje, koľko cvičení v daný deň absolvoval, aká je priebežná známka atď. Učiteľ má prehľad o každom kroku postupu študenta v rámci cvičení vrátane možnosti zobraziť protokol vybraných cvičení so zvýraznenými chybami študenta v texte.

Všetci študenti majú k dispozícii bezplatný rozsah 1-100 cvičení na domáce štúdium a prihlasujú sa z domu pomocou rovnakých prihlasovacích údajov na študentskom portáli ako v škole. Ak chcú pokračovať v domácej výučbe nad 100 cvičení, môžu si zakúpiť domácu výučbu za zvýhodnenú cenu u svojho učiteľa priamo v škole, ktorý vykoná nomináciu z učiteľského portálu manag.www.zav.cz a vyberie od žiaka sumu podľa požadovaného rozsahu cvičení.

Žiaci si môžu zakúpiť domácu výučbu v rozsahu:

  • malá licencia 1 – 600 cvičení: 400 Kč vrátene DPH
  • stredná licencia 1 – 1200 cvičení: 500 Kč vrátane DPH
  • veľká licencia 1 – 3000 cvičení: 600 Kč vrátane DPH

V školách s bilingválnym vyučovaním alebo pre žiakov s iným materinským jazykom je možné naučiť sa používať klávesnicu v nemčine, angličtine, slovenčine a poľštine, pričom jednotlivé pokyny k cvičeniam sú v tom istom jazyku.

Po prihlásení na učiteľský portál manag.www.zav.cz nájdete v ľavom dolnom menu odkaz na metodický portál, ktorý ponúka všetky informácie o krokoch spojených so zavedením výučby ZAV do školy, vedením prvých a ďalších hodín, podrobný návod na používanie učiteľského portálu a mnohé ďalšie informácie dôležité pre výučbu klávesnice.

V priebehu školského roka podľa požiadaviek môžeme zorganizovať v spolupráci s Interinfo SK školenie pre učiteľov ADK. 

Výučba ZAV ponúka niekoľko základov klasifikácie:

  • Priebežná známka sa vypočíta na základe počtu absolvovaných cvičení, pričom študent na strednej škole by mal absolvovať 3 cvičenia za kalendárny deň. Ak sa to žiakovi podarí splniť, bude mať priebežnú známku 1. Ak žiak nepostupuje v cvičeniach týmto tempom, priebežná známka môže klesnúť na 5 ako na štandardnej klasifikačnej stupnici. Hodnota sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.
  • Klasifikačné skúšky môžu študenti písať po absolvovaní každých 120 cvičení, čo zodpovedá absolvovanie klasifikačných zostáv približne každé dva mesiace. Klasifikačná zostava sa skladá z niekoľkých kratších odpisov, pričom žiak začína známkou 5 a snaží sa odpis vykonať tak, aby získal známku 4, 3, 2 alebo 1. Výsledkom je teda dosiahnutá známka na klasifikačnej stupnici 1 – 5. Učiteľ má možnosť zrušiť výsledok klasifikácie žiaka a umožniť ďalší pokus.
  • Štvrťročné písomky sú štandardné odpisy, ktoré môžu učitelia používať na štvrťročné hodnotenie žiakov. Odpisy sú zostavené tak, aby neobsahovali prvky, ktoré študenti v danom čase ešte neprebrali (na základe priemerného pokroku vo výučbe. Výsledkom sú čisté údery za minútu.

Počnúc cvičením 402 žiaci píšu vybrané cvičenia v škole z papierovej predlohy. Učitelia preto vytlačia papierové predlohy zverejnené na učiteľskom portáli manag.www.zav.cz a umiestnia ich v počítačovej učebni tak, aby k nim žiaci mali prístup počas hodiny a mohli si požičať potrebnú predlohu na vypracovanie cvičení.

Papierové predlohy sú potrebné len v škole, cvičenia z papierovej predlohy nie sú súčasťou domáceho učenia.

Školy so zavedenou výučbou ZAV sú automaticky zaradené do medziškolskej súťaže, ktorej podrobnosti nájdete tu.

Mnohé z našich súťaží (napr. ZAV-100) sú online, takže môžete súťažiť priamo zo školy.

Žiakom, ktorí dosiahli 700-800 cvičení, odporúčame, nominovať desaťminútovky a Súťažný tréning, ktoré uverejňujeme každé dva mesiace a ktoré sú súčasťou medziškolskej súťaže.

Na základe výsledkov týchto súťaží oslovujeme učiteľov talentovaných žiakov, aby sa zúčastnili ďalších súťaží. 

Programované lekcie ZAV sú k dispozícii v slovenčine, češtine, nemčine a poľštine, čiastočne aj v angličtine. V prípade, že chcete svojim žiakom poskytnúť hodiny písania v inom ako slovenskom jazyku, kontaktujte nás a my vašej škole radi poskytneme príslušnú učebnú pomôcku v požadovanom jazyku.

K dispozícii sú aj cvičné odpisy v angličtine a nemčine, ako aj minútovky.

Máte inú otázku? Napíšte nám!

Akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa ZAV a jeho zavedenia do školy vám radi zodpovieme na e-mailovej adrese skola@zav.cz.

Tešíme sa na spoluprácu s vami!