Navigačné menu

Čo všetko sa započítava?

Pořadí žáků ve výuce

Podľa pokroku žiakov v cvičeniach sa zostavuje poradie a školy s najúspešnejšími žiakmi získavajú body do medziškolskej súťaže. Body sa udeľujú najmä za najpokročilejších žiakov na 1. a 2. stupni ZŠ a za žiakov v 1. a 2. ročníku SŠ.

Poradie tried vo výučbe

Podobne ako najúspešnejších žiakov vo vyučovaní, aj najúspešnejšie triedy zo škôl hodnotíme podľa počtu dosiahnutých cvičení. Aby sa školská trieda započítala do súťaže, musí v nej byť minimálne 15 žiakov a poradie tried je určené mediánom počtu cvičení, ktoré dosiahli žiaci danej triedy. Body sa prideľujú v kategóriách rovnakým spôsobom ako pri individuálnom postupe žiakov.

Dvojmesačné desaťminútovky

Každé dva mesiace uverejňujeme desaťminútový odpis z papierovej predlohy s penalizáciou 50 úderov za chybu, za ktorú školy získavajú body do medziškolskej súťaže. Žiaci vykonajú odpis priamo na portáli pre žiakov. Pre úspešné absolvovanie odpisu sa odporúča, aby žiak absolvoval aspoň 800 cvičení a vedel napísať väčšinu slovenských znakov.

Súťažný tréning

Spolu s desaťminútovým odpisom pripravujeme aj Súťažný tréning.  Obsahuje 37 cvičení zameraných na presnosť, rýchlosť a transformačné úlohy. Na získanie bodov musia cyklus absolvovať aspoň traja žiaci školy a splniť všetkých 37 cvičení. Kritériom je počet krokov potrebných na splnenie všetkých týchto cvičení.

Minútovky a dvojminútovky

Minútové a dvojminútové odpisy sú skvelým doplnkom na precvičenie a tiež na porovnanie s ostatnými študentmi. Žiaci môžu súťažné cykly opakovať v neobmedzenom počte 25 kópií (pre minútovky) a 20 kópií (pre dvojminútovky). Po ukončení cyklu sa uznaný výkon automaticky odošle do súťaže.

Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO

Online súťaž, ktorá sa pravidelne koná od roku 2003, zahŕňa súťaž v materinskom jazyku, ako aj v 17 ďalších jazykoch, do ktorej sa žiaci môžu zapojiť v období od apríla do mája. Súťaž spočíva v desaťminútovom odpise z obrazovky s penalizáciou 50 úderov za každú chybu.

Prezenčné súťaže

Do medziškolskej súťaže zaraďujeme výsledky z pohárových súťaží družstiev, ale aj výsledky z celoštátnych žiackych majstrovstiev v spracovaní textu a majstrovstiev sveta.

Klávesnicová hra Hubár

Doplnková hra na klávesnici Hubár je k dispozícii všetkým žiakom na stránke houbar.www.zav.cz a jej výsledky sa započítavajú do medziškolskej súťaže. Pre zatraktívnenie je skóre každý deň znížené o sedem bodov, aby boli žiaci stále motivovaní pracovať na svojich výkonoch a zvyšovať svoje skóre.

Archív výsledkov